Skip to main content Skip to footer

Algemene voorwaarden Lbox Communications

 1. Definities
  a. ‘Het bedrijf’ staat voor Beta Distribution (South) Ltd, handelend onder de naam London Letterbox Marketing, met haar hoofdkantoor in Richmond Bridge House, 419 Richmond Road, Richmond, TW1 2EX, Verenigd Koninkrijk.
  b. ‘De klant’ staat voor het bedrijf of de organisatie waaraan de Bestelling is gericht.
  c. ‘Gegevensbeschermingswetgeving’ staat voor alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving die van tijd tot tijd in het VK van kracht is, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679); de Data Protection Act 2018; de privacy- en elektronische communicatierichtlijn 2002/58/EG (zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG) en de privacy- en elektronische communicatieregelgeving 2003 (SI 2003/2426) zoals gewijzigd en alle andere EU-wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens en alle andere wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is en die van toepassing is op een partij met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens (inclusief, zonder beperking, de privacy van elektronische communicatie).
  d. ‘Intellectuele eigendomsrechten’ staat voor patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige en aanverwante rechten, morele rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op bedrijfsidentiteit en handelsimago, goodwill en het recht tot vervolging vanwege ongeoorloofde handelingen of oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, gebruiksrechten en bescherming van de vertrouwelijkheid van, vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen), en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen en rechten om aan te vragen en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van, en rechten om voorrang te claimen van dergelijke rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in enig deel van de wereld.
  e. ‘Bestelling’ staat voor de schriftelijke aanvaarding door De klant van de offerte van het bedrijf.
  f. ‘Diensten’ staat voor de door Het bedrijf te leveren Diensten zoals uiteengezet in de Bestelling.
 2. Contract
  a. Deze voorwaarden vormen de basis van het contract tussen Het bedrijf en De klant en het contract komt tot stand tussen de partijen wanneer de Bestelling door De klant wordt aanvaard.
  b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die De klant wil opleggen of opnemen, of die impliciet voortvloeien uit de wet, handelsgewoonte, praktijk of usance.
  c. Elke offerte van Het bedrijf vormt geen aanbod en is slechts geldig gedurende een periode van 20 werkdagen vanaf de datum van uitgifte.
  d. Diensten worden geleverd op verzoek van een vertegenwoordiger van De klant.
 3. De verantwoordelijkheden van Het bedrijf
  a. Het bedrijf zal alle redelijke inspanningen doen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de Bestelling.
  b. Het bedrijf levert een bewijs van voltooiing, die gebruikelijk is voor het leveren van Diensten.
  c. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Bestelling zo nodig te wijzigen om te voldoen aan toepasselijke wet- of
  regelgeving, of als de wijziging geen wezenlijke invloed heeft op de aard of kwaliteit van de Diensten. Het bedrijf zal De klant
  in een dergelijk geval op de hoogte brengen.
  d. Het bedrijf garandeert De klant dat de Diensten met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid worden geleverd.
 4. Verplichtingen van De klant
  a. De klant zal ervoor zorgenddrgen dat de voorwaarden van de Bestelling en alle daarin vermelde informatie volledig en
  nauwkeurig is.
  b. De klant zal met de leverancier samenwerken in alle aangelegenheden met betrekking tot de Diensten.
  c. De klant zal de leverancier voorzien van alle informatie en materialen die de leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de
  Diensten te leveren, en zal ervoor zorgen dat dergelijke informatie volledig en nauwkeurig is in alle materiële opzichten.
 5. Vertragingen
  a. Als de uitvoering door Het bedrijf van een van zijn verplichtingen onder het contract wordt verhinderd of vertraagd door een
  handeling of verzuim van De klant of het niet nakomen door De klant van een relevante verplichting (Klantverzuim):
  i. heeft Het bedrijf recht om zonder beperking of aantasting van enig ander beschikbaar recht of rechtsmiddel de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat De klant het klantverzuim herstelt, en erop te vertrouwen dat het klantverzuim Het bedrijf in elk geval ontheft van de uitvoering van een van zijn verplichtingen zolang het klantverzuim de uitvoering van de verplichtingen van Het bedrijf verhindert of vertraagt;
  ii. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor kosten of verliezen die De klant heeft geleden of opgelopen die direct of indirect voortvloeien uit het verzuim of de vertraging in het nakomen van een van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze clausule 5; en
  iii. De klant vergoedt Het bedrijf op schriftelijke aanvraag alle kosten of verliezen die Het bedrijf heeft gemaakt of geleden, die direct of indirect voortvloeien uit het verzuim van De klant.
  b. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door onderaannemers, met name postbedrijven.
 6. Prijs en betaling
  a. De prijs voor de Diensten is, zoals uiteengezet in de Bestelling. Over alle bedragen voor leveringen binnen het Verenigd Koninkrijk moet BTW worden betaald. Voor leveringen aan EU-klanten, buiten het Verenigd Koninkrijk, is de BTW verlegd.
  b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is 100% van de factuurwaarde inclusief (verlegde) btw verschuldigd vóór de levering van de Diensten.
  c. Als De klant op de vervaldatum geen betaling heeft gedaan die deze volgens de overeenkomst verschuldigd is aan Het bedrijf, is De klant verplicht om, zonder de rechtsmiddelen van Het bedrijf onder deze voorwaarden te beperken, rente te betalen over het achterstallige bedrag vanaf de vervaldag tot aan de betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of daarvan sprake is voor of na een gerechtelijke uitspraak. De rente stijgt elke dag met 5% per jaar bovenop de basisrente van de Bank
  of England, maar met 5% per jaar voor elke periode waarin die basisrente lager is dan 0%.
  d. Alle bedragen die op grond van het contract verschuldigd zijn, dienen volledig te worden betaald zonder verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding zoals vereist door de wet).
 7. Annuleringen
  a. Annulering van een Bestelling is onderworpen aan annuleringskosten van 100% van de waarde van de Bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.
 8. Klachten
  a. Klachten met betrekking tot niet geleverde Diensten of de productiekwaliteit moeten schriftelijk door De klant worden ingediend binnen 5 werkdagen na de leverdatum van de Diensten zoals uiteengezet in de Bestelling. Klachten die na deze tijd worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
  b. Wanneer de kennisgeving van een klacht binnen 5 werkdagen wordt ontvangen, verbindt Het bedrijf zich ertoe de zaak te onderzoeken en de klacht binnen 7 werkdagen naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.
  c. In het geval dat na onderzoek wordt bewezen dat de klacht ongegrond is, heeft Het bedrijf het recht om de kosten van het onderzoek bij De klant terug te vorderen.
 9. Aansprakelijkheid
  a. Niets in het contract beperkt enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid en fraude of misleiding.
  b. De totale aansprakelijkheid van Het bedrijf jegens De klant onder deze voorwaarden, inclusief met betrekking tot een claim tegen Het bedrijf onder clausule 8, zal niet hoger zijn dan de prijs voor de Diensten (exclusief verzendkosten), zoals uiteengezet in de betreffende Bestelling.
  c. De partijen komen overeen dat Het bedrijf onder deze voorwaarden niet aansprakelijk is voor:
  i. gederfde winst.
  ii. mislopen van omzet of inkomen.
  iii. mislopen van overeenkomsten of contracten.
  iv. mislopen van verwachte besparingen.
  v. directe of indirecte verminderde goodwill.
  vi. directe of indirecte gevolgschade.
  vii. mislopen van verwachte toekomstige winsten.
  viii. verhoogde kosten of uitgaven of print- of ontwerpkosten met betrekking tot de Diensten.
  d. Deze clausule 9 blijft van kracht na de beëindiging van het contract.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Diensten (anders dan intellectuele eigendomsrechten op materialen die door De klant worden verstrekt) zijn eigendom van Het bedrijf.
  b. Het bedrijf verleent De klant, of zal zorgen voor de directe verlening aan De klant van, een volledig betaalde, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije permanente en onherroepelijke licentie voor het kopiëren van het materiaal dat door Het bedrijf aan De klant is verstrekt tijdens de levering van de Diensten (met uitzondering van materialen die door De klant zijn geleverd) met het doel van ontvangst en gebruik van de Diensten in zijn bedrijf.
  c. De klant zal de in deze clausule 10 verleende rechten niet in sublicentie geven, toewijzen of anderszins overdragen.
  d. De klant verleent Het bedrijf een volledig betaalde, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare licentie voor het kopiëren en wijzigen van door De klant aan Het bedrijf verstrekt materiaal voor de duur van het contract met het oog op het leveren van de Diensten aan De klant.
 11. Gegevensbescherming
  a. Elke partij zal er op eigen kosten voor zorgen dat zij voldoet aan de vereisten van de gegevensbeschermingwetgeving en dat zij de andere partij zal ondersteunen bij de naleving ervan.
 12. Beëindiging
  a. Zonder aantasting van enig ander recht of rechtsmiddel waarover het beschikt, kan Het bedrijf het contract met onmiddellijke ingang beëindigen door De klant schriftelijk op de hoogte te stellen als De klant nalaat een op grond van het contract verschuldigd bedrag te betalen op de vervaldag.
 13. Gevolgen van beëindiging
  a. Bij beëindiging van het contract betaalt De klant onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen en rente aan Het bedrijf.
  b. Bij beëindiging van het contract retourneert De klant alle materialen en andere eigendommen van Het bedrijf die nog niet volledig zijn betaald. Als De klant dit nalaat, mag de leverancier de vestiging van De klant betreden en deze in bezit nemen. Totdat deze zijn geretourneerd, is alleen De klant verantwoordelijk voor hun veilige bewaring en zal ze deze niet gebruiken
  voor enig doel dat geen verband houdt met het contract.
  c. Beëindiging of verval van het contract heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan tot aan de datum van beëindiging of verval, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot een inbreuk op het contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging of vervaldatum.
  d. Elke bepaling van het contract die uitdrukkelijk of impliciet is bedoeld om van kracht te worden of te blijven bij of na beëindiging of verval van het contract, zal volledig van toepassing blijven.
 14. Algemeen
  a. Overmacht. Geen van de partijen handelt in strijd met het contract of is aansprakelijk voor vertraging bij de uitvoering of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen onder het contract als een dergelijke vertraging of dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten zijn redelijke controle liggen.
  b. Toewijzing en andere handelingen. Het bedrijf kan te allen tijde een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract toewijzen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, delegeren, in beheer geven of op een andere manier handelen. De klant mag geen van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract toewijzen, overdragen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, delegeren, in beheer geven of op een andere manier handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het bedrijf.
  c. Vertrouwelijkheid. Elke partij verbindt zich ertoe dat zij op geen enkel moment tijdens het contract, en gedurende een periode van twee jaar na beëindiging of verval van het contract, aan iemand vertrouwelijke informatie verstrekt over Het bedrijf, zaken, klanten, cliënten of leveranciers van de andere partij, behalve zoals toegestaan door deze clausule 14c. Geen
  van beide partijen zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen. Elke partij kan de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:
  i. aan zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, onderaannemers of adviseurs die dergelijke informatie moeten kennen voor het uitvoeren van de verplichtingen van de partij onder het contract. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, onderaannemers of adviseurs aan wie zij de
  vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, aan deze clausule 14c voldoen; en
  ii. zoals mogelijk vereist is door de wet, aan een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.
  d. Volledige overeenkomst. Het contract vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van het contract geen beroep doet op en geen recht
  op herziening heeft met betrekking tot uitspraken, verklaringen, toezeggingen of garanties (onbedoeld of uit onoplettendheid gedaan) die niet in het contract zijn vastgelegd. Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op onbedoelde of misleiding of nalatige onjuistheden op basis van een verklaring in het contract.
  e. Wijziging. Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden, is geen afwijkende versie van het contract van kracht tenzij deze schriftelijk is en door de partijen is ondertekend. Alleen een bestuurder van Het bedrijf is bevoegd om deze voorwaarden te wijzigen.
  f. Verklaring van afstand. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder het contract of bij wet is alleen effectief indien schriftelijk gegeven en zal niet worden beschouwd als een afstand van enig volgend recht of rechtsmiddel. Een verzuim of vertraging in de uitoefening door een partij van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van het contract,
  vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel voorzien in het contract of bij wet zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel
  verhinderen of beperken.
  g. Kennisgevingen. Elke kennisgeving waarin het contract voorziet, moet schriftelijk zijn en wordt geacht op reglementaire wijze te zijn gegeven, indien deze persoonlijk is afgeleverd of is verzonden per post naar de daarin genoemde partij op het adres van de partij vermeld in de Bestelling of op een ander adres dat door de partij door kennisgeving voor het doel van de Diensten kan worden aangewezen. Indien de kennisgeving is verzonden per post wordt deze geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat deze is gepost.
  h. Rechten van derden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, geeft het contract geen recht op grond van de (Rechten van Derden) Contractenwet van 1999 om een voorwaarde van het contract af te dwingen.
  i. Toepasselijk recht. Het contract, en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die/dat voortvloeit uit of verband houdt met het of het onderwerp of de formatie ervan, zal zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.
  j. Jurisdictie. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met het contract of het onderwerp of de formatie ervan te beslechten.

  In geval van strijdigheid tussen de Engelse tekst van deze Algemene voorwaarden voor het leveren van drukwerk- en postDiensten buiten het Verenigd Koninkrijk en vertalingen daarvan, prevaleert de Engelse tekst.